Kokybės vadybos sistemos politika

UAB „PLIENINIS SKYDAS“ KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS
POLITIKA

UAB „PLIENINIS SKYDAS“ – ilgametę šarvuotų, apsauginių, priešgaisrinių, prieš dūminių lauko ir vidaus durų projektavimo, gamybos ir montavimo darbo patirtį turinti įmonė.

Įmonė visuose savo veiklos etapuose siekia tiksliai, savalaikiai ir kokybiškai įgyvendinti užsakovų poreikius, maksimaliai saugiai vykdydama veiklą, kad jos poveikis aplinkai, įmonės darbuotojų bei kitų, su įmonės vykdoma veikla susijusių, suinteresuotų šalių saugai ir sveikatai, būtų minimalus.

Įmonė UAB „PLIENINIS SKYDAS“ savo užsibrėžtų tikslų siekia:
– analizuodama klientų poreikius, įvertindama savo kompetencijas ir produktų/paslaugų realizavimo galimybes;
– skirdama ypatingą dėmesį veiklos planavimui, kaip priemonei galimoms rizikoms nustatyti, optimaliems sprendimams parinkti, tikslų pasiekimo lygiui pamatuoti, veiklos problemų priežastims nustatyti ir gerinimo veiksmams numatyti;
– analizuodama vykdomos veiklos pasaulines patirtis ir taikydama jas praktinėje veikloje, siekiant didinti gaminamų produktų ir atliekamų darbų kokybę;
– pasirinkama griežtus kriterijus, kuriuos taiko partnerių pasirinkimui;
– motyvuodama darbuotojus, keldama jų kvalifikacijas bei įtraukdama į įmonės veiklos gerinimą;
– supažindindama darbuotojus su teisiniais ir normatyviniais reikalavimais bei įmonės prisiimtais įsipareigojimais ir įpareigojant jų laikytis vykdant veiklą.

Šios Politikos įgyvendinimui UAB „PLIENINIS SKYDAS“ sukūrė prižiūrimą ir nuolat tobulinamą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus. Reikalavimų laikymąsi įmonė užtikrina reguliariai rengdama vidaus ir nepriklausomus išorės auditus. Jų rezultatus įmonė panaudoja ir ateityje toliau veiksmingai naudos vadybos vertinamosios analizės procese, priimdama svarbius, su savo veikla bei tolesne plėtra susijusius strateginius sprendimus.